Planeta

Nasz

pozytywny wpływ

Doskonała jakość naszych produktów i całego cyklu produkcyjnego to efekt budowanej na przestrzeni lat polityki zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Jesteśmy rzecznikiem przemysłu zdolnego do ograniczania zużycia zasobów naturalnych i zmniejszania oddziaływania na środowisko dzięki rekultywacji morfologicznej i przyrodniczej kamieniołomów, kontrolowanej gospodarce odpadami i reutylizacji wody przemysłowej.


Dzięki naszemu zaangażowaniu przyczyniliśmy się do włączenia ceramiki w proces produkcji w zamkniętym cyklu poprzez bardziej świadome wykorzystywanie źródeł energii i surowców, wspieranie obiegu zamkniętego materiałów, recykling opakowań i odzyskiwanie odpadów.

Innowacja

produktowa

Projektujemy ceramikę, której piękno, technologia i innowacyjność służą ludziom. Tworzymy nowe produkty z myślą o nowych potrzebach mieszkaniowych, aby zapewniać bezpieczeństwo i zdrowie tym, którzy je produkują i tym, którzy z nich korzystają.

Nasze zaangażowanie

w liczbach

O naszym zaangażowaniu na rzecz ochrony środowiska najlepiej świadczy jedna liczba, pod każdym względem reprezentująca nasz cel związany ze zrównoważonym rozwojem: to 100%.

Recykling

Dostawcy

Opakowania

Energia

W celu zapewnienia równowagi ekologicznej niezbędne jest prawidłowe wykorzystywanie zasobów. Optymalizując zużycie i ponownie wykorzystując energię wytwarzaną przez nasze zakłady, zmniejszamy nasze oddziaływanie na środowisko.

Ludzie

Nasz zrównoważony

rozwój społeczny

Troska o ludzi, którzy dla nas pracują, bezpieczeństwo w pracy i poszanowanie społeczności, w których prowadzimy działalność to filary naszej polityki zrównoważonego rozwoju społecznego.

Jest to proces, na który składają się inicjatywy mające na celu wspieranie dobrego samopoczucia i rozwoju naszych pracowników oraz wszystkich osób zaangażowanych w naszą drogę rozwoju.

Wspólny

Rozwój

Inwestujemy w programy szkoleniowe i rozwojowe mające na celu wzrost kompetencji naszych pracowników i naszych partnerów.

Nasze zaangażowanie

w liczbach

Nasze zaangażowanie w tworzenie środowiska pracy, które jest bezpieczne, sprzyjające integracji i otwarte na udział wszystkich liczone jest w godzinach przeznaczonych na szkolenia, nieustanne kontrole bezpieczeństwa systemów produkcyjnych i produktów, a także kontrolę zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników.

Wspólnota

Szkolenie

Zdrowie

Bezpieczeństwo

Urządzenia ratownicze i zabezpieczające oraz specjalne szkolenia zapewniają pracownikom bezpieczne środowisko pracy. Produkty spełniają najwyższe standardy jakości i są bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska, ponieważ nie zawierają szkodliwych substancji.

Wyniki

Miara naszego

zaangażowania

Aby zapewnić długofalowe dotrzymywanie podjętych zobowiązań, a tym samym zbudować lepszą przyszłość dla ludzi, planety i firmy, wprowadziliśmy zasady i narzędzia, które nadają treść i kształt naszej wizji zrównoważonego rozwoju.

Transparentność

Aby realizować cele zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego, ustaliliśmy zasady, o których przestrzeganie prosimy również naszych partnerów i dostawców. Wyniki naszego zaangażowania są komunikowane i udostępniane wszystkim.

Nasze zaangażowanie

w liczbach

Nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju wykracza poza jedynie produkty i procesy: to sposób, w jaki stawiamy sobie wyzwania codziennego doskonalenia się, sposób w jaki podejmujemy decyzje, reinwestujemy w naszych pracowników i naszą planetę, sposób w jaki określamy, co jest ważne, wyznaczając sobie zasady.

Etyka

Ochrona danych

Kolekcje

Więcej szczegółów
Kolekcje

EPD

Marazzi Group oceniła wpływ swoich produktów na środowisko w całym ich cyklu życia, od fazy wydobycia i przetwarzania surowców aż po odzysk odpadów pochodzących z rozbiórki. Wyniki analizy LCA (Life Cycle Assessment), przeprowadzanej zgodnie z międzynarodowymi normami z serii ISO 14040, zostały opublikowane w deklaracji środowiskowej produktu EPD (ISO 14025 i EN 15804), dzięki której można uzyskać kredyty niezbędne w ramach certyfikacji LEED.

ISO 17889-1

Firma Marazzi Group, jako jedna z pierwszych na świecie firm, uzyskała w 2022 roku certyfikat ISO 17889-1, pierwszą międzynarodową normę, w ramach której dokonuje się oceny płytek ceramicznych pod kątem kwestii zrównoważonego rozwoju, uwzględniając różne kryteria ilościowe i jakościowe w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiskowym, społecznym i ekonomicznym.

Materiał z recyklingu

Kolekcja z dużą zawartością materiałów pochodzących z recyklingu, od 30 do 40% w zależności od elementu. Seria bierze udział w uzyskaniu punktów LEED® w kategorii Materiały i Zasoby.

ISO 9001

W 1994 roku Marazzi Group jako jedna z pierwszych firm z branży ceramiki uzyskała certyfikat ISO 9001, który gwarantuje jakość oferowanych produktów i usług od samego projektu oraz etapu opracowywania produktu i we wszystkich fazach jego realizacji.

Leed Credit

Dobrowolna certyfikacja LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) jest najczęściej stosowanym międzynarodowym protokołem dotyczącym ekologicznego budownictwa i zrównoważonego projektowania promowanym przez U.S. Green Building Council. System oceny LEED® składa się z 9 kategorii, z których każda jest podzielona na obowiązkowe warunki wstępne i punkty określone przez charakterystykę projektu.

Wszystkie wyroby z ceramiki i kamionki porcelanowej Marazzi, dzięki ekologicznej jakości całego cyklu produkcji przemysłowej, przyczyniają się do uzyskania kredytów LEED® dla budynków, w szczególności dla obszarów tematycznych związanych z materiałami i zasobami (MR), Sustainable Site (SS) oraz Wewnętrzna Jakość Środowiska (EQ).

GBC

Marazzi Group S.r.l. jest członkiem Green Building Council Italy, włoskiego stowarzyszenia promującego kulturę zrównoważonego, energooszczędnego, przyjaznego dla środowiska budownictwa. Przyczynia się w ten sposób do poprawy jakości życia mieszkańców dzięki standardowi certyfikacji LEED®.

NSF

Program certyfikacji NSF Food Equipment obejmuje 22 różne standardy, które określają minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności dotyczące materiałów, projektowania, produkcji, konstrukcji i wydajności urządzeń do obsługi i przetwarzania żywności. Materiały typu solid surface są testowane zgodnie z normą „NSF/ANSI 51: Food Equipment Materials”, która określa wymagania dotyczące zdrowia publicznego dla materiałów używanych do budowy komercyjnego sprzętu spożywczego.

QB UPEC

Francuski certyfikat QB UPEC to dla użytkownika gwarancja: zapewnia, że dostarczone produkty, na których widnieją logo QB i UPEC, są zgodne z tym, co przewiduje norma EN 14411 zgodnie z określonymi zasadami certyfikacji i że produkty takie posiadają właściwości użytkowe określone w specyfikacji CSTB „Specyfikacja techniczna w zakresie klasyfikacji UPEC dla okładzin ceramicznych na posadzki”. Każda z czterech liter oznacza odpowiednio:

U: odporność na zużycie w wyniku chodzenia
P: odporność mechaniczna na przesuwanie obiektów ruchomych i stałych
E: zachowanie w przypadku wody
C: odporność na działanie chemikaliów

FDES

Firma Marazzi Group opublikowała w swojej bazie danych INIES własną kartę FDES (Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire), w której opisano parametry efektywności środowiskowej wyrobów budowlanych i udzielono informacji związanych z ochroną zdrowia, zgodnie z normami ISO 14025, NF EN 15804+A1, NF EN 15804/CN.

Declare Label

Declare jest to program dobrowolnej deklaracji, którego celem jest sprawianie, poprzez przejrzyste informowanie o składnikach, by w branży materiałów budowlanych stosowane były zdrowsze i bardziej ekologiczne materiały.

Produkty, o których Marazzi Group informuje w swojej dobrowolnej deklaracji, są materiałami klasyfikowanymi jako „Red List Free”, czyli niezawierającymi składników obecnych na „czerwonej liście” Living Building Challenge:

• brak substancji chemicznych zanieczyszczających środowisko
• brak substancji chemicznych wykazujących zdolność do bioakumulacji w ramach łańcucha żywnościowego, które mogłyby osiągać stężenie toksyczne
• brak substancji chemicznych szkodliwych dla pracowników produkcji i budownictwa

HPD

Marazzi Group produkuje swoje produkty przy użyciu surowców naturalnego pochodzenia, takich jak gliny, skalenie, piaski i pigmenty nieorganiczne. Aby zapewniać przejrzystość informacji, firma publikuje tzw. HPD (Health Product Declaration, tj. Deklaracja Zdrowia Produktów), składaną niezależnie deklarację dotyczącą składu chemicznego produktów, która pozwala użytkownikom ocenić powagę i rodzaj zagrożenia związanego z poszczególnymi składnikami wyrobów budowlanych. HPD jest uznawana w ramach systemu punktów LEED.

CAM

Wydane w 2017 roku przez Ministerstwo Środowiska „Minimalne Kryteria Środowiskowe dla wyposażenia wnętrz, wyrobów budowlanych i wyrobów tekstylnych” to rozporządzenie, które określa zasady zarządzania kontraktami na renowacje i nowe budowy administracji publicznej we Włoszech, w celu: zachęcanie do projektowania i budowy budynków o zmniejszonym wpływie na środowisko.

Deklaracja zgodności z CAM Grupy Marazzi jest dostępna w EPD włoskich zakładów.

CCC

Certyfikat CCC, wprowadzony w 2002, dotyczy zarówno produktów przeznaczonych na import, jak i wyrobów wyprodukowanych w Chinach przeznaczonych na tamtejszy rynek. Informacje dotyczące Certyfikatu CCC dotyczą na ogół bezpieczeństwa i zdrowia, ze szczególnym odniesieniem – w przypadku płytek ceramicznych – do tylko płytek z gresu porcelanowego, ze wskaźnikiem absorpcji wynoszącym 0,5% lub mniej. Certyfikat ten można uzyskać poprzez interwencje instytutów posiadających specjalną akredytację władz chińskich.

Marcatura CE

Firma Marazzi Group S.r.l. podjęła kroki mające na celu przyjęcie zobowiązań wynikających z umieszczania na jej produktach oznaczenia CE. Dystrybutorzy, specjaliści z branży i użytkownicy mogą się zapoznać z właściwą dokumentacją handlową w obszarze pobierania na niniejszej stronie internetowej.

UKCA

Marazzi Group S.r.l przystapila do wypelnienia zobowiazan wynikajacych z oznakowania UKCA, odnoszacych sie do rynku brytyjskiego, dla swoich produktow. Dystrybutorzy, profesjonalisci i uzytkownicy moga zapoznac sie z odpowiednia dokumentacja handlowa w obszarze pobierania tej witryny.

ISO 14001

W roku 2004 Marazzi Group, dzięki zaangażowaniu w kontrolę wpływu na środowisku własnego procesu produkcyjnego z myślą o ciągłej poprawie, uzyskała międzynarodowy certyfikat ISO 14001, który określa wymagania w zakresie wdrażania, opracowywania i utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego.

ISO 50001

Firma Marazzi Group rozszerzyła w 2022 roku proces certyfikacji swojego zintegrowanego systemu zarządzania o aspekty pomiaru, kontroli i poprawy wydajności w obszarze energetyki, zgodnie z normą ISO 50001.

ISO 45001

Od 2018 roku Marazzi Group potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz ciągłej poprawy i bezpośredni wkład całego personelu w system zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem w pracy, zgodnie z normą OHSAS 18001, którą teraz zastępuje międzynarodowa norma ISO 45001.

Greenguard

Certyfikacja GREENGUARD GOLD zapewnia, że dany produkt spełnia jedne z najbardziej rygorystycznych i kompleksowych norm międzynarodowych w zakresie niskich emisji lotnych związków organicznych (LZO) w pomieszczeniach wewnętrznych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej http://spot.ulprospector.com.

GPP

Firma Marazzi widnieje w rejestrze przedsiębiorstw kwalifikowanych przez włoską organizację Confindustria Ceramica w związku ze stosowaniem programu GPP (Good Phytosanitary Practices) w zakresie zarządzania i wysyłania płytek ceramicznych do Stanów Zjednoczonych.