Informacja kontakt

Zgodnie z art. 13 Kodeksu o ochronie danych osobowych ustanowionego włoskim dekretem legislacyjnym nr 196/2003, informujemy Państwa, że Marazzi Group S.r.l. z siedzibą statutową pod adresem: Viale Regina Pacis 39 – 41049 Sassuolo MO, jako Administrator, przetwarza elektronicznie Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów i/lub usług, a także za Państwa zgodą przesyła newslettery zawierające informacje oraz komunikaty handlowe i promocyjne dotyczące działalności i produktów firmy (np. newslettery mailowe, wiadomości sms i mms o treści reklamowej), przy pełnym zachowaniu zasad zgodności z prawem i rzetelności oraz przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane ręcznie, elektronicznie i/lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz przy użyciu automatycznych systemów wywoływania określonych w art. 130 Kodeksu (np. poczta elektroniczna, faks, sms, mms itp.), zgodnie ze sposobami określonymi w art. 11, 31 i następnych Kodeksu o ochronie danych osobowych oraz przy zastosowaniu minimalnych środków bezpieczeństwa określonych w specyfikacji technicznej – Załącznik B. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak w przypadku braku danych oznaczonych w powyższym formularzu jako „obowiązkowe” nie będzie możliwe uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów i/lub usług. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora i przez zewnętrznego dostawcę, będą przetwarzane przez odpowiednio upoważniony personel, będą przekazywane na zewnątrz tylko wtedy, gdy okaże się to konieczne dla udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, oraz nie będą rozpowszechniane. Państwa dane będą mogły być również wyświetlane przez spółkę, która zarządza stroną internetową, tylko w ramach dostępu technicznego na potrzeby konserwacji serwera WWW i zarządzania nim.  Jako osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują Państwu prawa określone w art. 7  Kodeksu, w tym prawo do bezpłatnego dostępu do danych, do niezwłocznego uzyskania aktualizacji lub usunięcia danych z powodu naruszenia prawa, do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych w celu przekazywania informacji handlowych lub reklamowych.

Administratorem danych jest Marazzi Group S.r.l. z siedzibą statutową pod adresem: Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo MO. Zgodnie z art. 29 włoskiego dekretu legislacyjnego nr 196/2003 Administrator wyznaczył Podmioty przetwarzające dane. Dane tych podmiotów można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@marazzi.it
 

 


Włoski dekret legislacyjny nr 196/2003: Art. 7 – Prawo dostępu do danych osobowych i inne uprawnienia

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania potwierdzenia istnienia lub nieistnienia dotyczących jej danych osobowych nawet wówczas, gdy nie zostały one jeszcze zarejestrowane, a także do przekazania jej tych danych w zrozumiałej formie.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji na temat:

  1. źródła danych osobowych;
  2. celów i sposobów przetwarzania danych;
  3. zasad przetwarzania danych w przypadku stosowania narzędzi elektronicznych;
  4. danych identyfikacyjnych administratora, podmiotów przetwarzających dane i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art. 5 ust. 2;
  5. podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą wejść w ich posiadanie jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium kraju, podmioty przetwarzające dane lub pracownicy.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

  1. aktualizacji, sprostowania lub, jeżeli leży to w jej interesie, uzupełnienia danych;
  2. usunięcia, zmiany na formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, włącznie z tymi danymi, których przechowywanie nie jest konieczne dla celów, w jakich zostały zebrane lub w późniejszym czasie przetworzone;
  3. otrzymania zaświadczenia, iż o czynnościach, o których mowa w lit. a) i b) została powiadomiona, również odnośnie ich zakresu, podmioty, którym dane zostały przekazane lub udostępnione, z wyłączeniem przypadku, w którym dopełnienie powyższego obowiązku jest niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków wyraźnie nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprzeciwienia się, całkowicie lub częściowo:

  1. z uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych nawet wówczas, gdy są one zgodne z celem ich gromadzenia,
  2. przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych w celu wysyłki materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzania badań rynku lub przesyłania informacji handlowych.