Informacja Pracuj z nami

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BRANYCH POD UWAGĘ JAKO KANDYDACI DO NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

ZGODNIE Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA UE 2016/679 W SPRAWIE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych jest firma Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, z siedzibą pod adresem Viale Regina Pacis 39 – 41049 Sassuolo (MO) Włochy, reprezentowanArticolul a przez jej tymczasowego przedstawiciela prawnego (dalej „Administrator” lub „Marazzi”). 

W celu wykonania swoich praw, jak również uzyskania wszelkich informacji dotyczących tych praw i/lub niniejszej Klauzuli informacyjnej, mogą Państwo kontaktować się z Administratorem, korzystając z następujących danych kontaktowych: privacy@marazzigroup.comtel. +39 0536 860800.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą się Państwo kontaktować w celu wykonania swoich praw, wskazanych w kolejnym punkcie 7, jak również uzyskania wszelkich informacji dotyczących tych praw i/lub niniejszej Klauzuli informacyjnej, pisząc na adres:dpo@marazzigroup.com.


2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I Z JAKICH ŹRÓDEŁ JE POZYSKUJEMY

W celach wskazanych w niniejszej Klauzuli informacyjnej Administrator będzie przetwarzał Państwa ogólne dane osobowe i kontaktowe (np. dane podstawowe i identyfikacyjne, dane dotyczące Państwa profilu zawodowego, które można znaleźć w przesłanym CV). Nie naruszając przynależności do kategorii chronionych, zachęcamy Państwa do nieprzesyłania Administratorowi danych należących do szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 RODO).


3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

W zakładce „Pracuj z nami” mogą Państwo załadować i przesłać do Marazzi swoje CV. Państwa ogólne dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w ramach procedury rekrutacji pracowników, która obejmuje między innymi analizę Państwa CV oraz organizowanie rozmów mających na celu możliwe nawiązanie stosunku pracy z firmą Marazzi. Gdyby w Państwa CV znajdowały się dane należące do szczególnych kategorii danych osobowych, zachęcamy Państwa do ograniczenia ich jedynie do danych dotyczących przynależności do kategorii chronionych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest, w odniesieniu do Państwa ogólnych danych osobowych, realizacja środków przedumownych na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w związku z tym nie jest konieczna Państwa zgoda na przetwarzanie danych. Gdyby w swoim CV podali Państwo również dane osobowe o charakterze szczególnym, ich przetwarzanie Administrator będzie mógł zrealizować zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b).
Podanie przez Państwa danych osobowych do wymienionych powyżej celów jest dobrowolne, jednak ich nieudzielenie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł dokonać przetwarzania Państwa danych osobowych, a tym samym umożliwić Państwu wzięcie udziału w procesie rekrutacji pracowników oraz ewentualnego nawiązania stosunku pracy.
 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH, CHARAKTER ICH PRZEKAZANIA I SPOSOBY PRZETWARZANIA

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie odpowiadał czasowi niezbędnemu w celu wykonania zobowiązań przewidzianych w ramach rekrutacji pracowników, a w każdym przypadku nie będzie on przekraczał jednego roku od momentu pozyskania tych danych. 


5. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I INNE PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ WEJŚĆ W ICH POSIADANIE

Do realizacji celów opisanych w punkcie 3 powyżej przetwarzane dane osobowe będą znane pracownikom, równorzędnemu personelowi i współpracownikom firmy Marazzi, którzy będą działać jako podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych. 

Ponadto, w celu realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 powyżej, Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez podmioty trzecie należące, między innymi, do następujących kategorii:

 • dostawcy usług wsparcia technicznego związanych z zarządzaniem systemem informatycznym lub inni dostawcy usług;
 • inne spółki należące do tej samej grupy kapitałowej co Marazzi bądź powiązane z Marazzi lub ze spółką holdingową Mohawk Industries.

 

Podmioty należące do wyżej wymienionych kategorii działają, w niektórych przypadkach, jako podmioty przetwarzające dane, wyznaczone specjalnie do tego celu przez Administratora danych zgodnie z art. 28 RODO, w innych przypadkach działają w sposób całkowicie niezależny jako odrębni administratorzy danych, przy czym w tym drugim przypadku przekazanie Państwa danych osobowych takim niezależnym administratorom opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora wynikającym ze zobowiązań związanych z przyjętym modelem organizacyjnym oraz, w każdym przypadku, służy wyłącznie do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

Pełną i zaktualizowaną listę podmiotów, którym mogą zostać przekazane Państwa dane osobowe, można uzyskać u Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 Klauzuli informacyjnej. 

Państwa dane osobowe nie będą rozpowszechniane.


6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Ze względów techniczno-organizacyjnych Państwa dane mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej: również takie przekazanie danych jest prawnie uzasadnione na podstawie decyzji o adekwatności wydanych przez Komisję Europejską i/lub standardowych klauzul ochrony danych opartych na wzorach przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 RODO.

Mogą Państwo zwrócić się do Administratora o udostępnienie kopii wykazu środków ochronnych przyjętych w celu przekazania Państwa danych osobowych poza UE, jak również o informacje na temat miejsc, w których są one udostępniane, składając do Administratora odpowiedni wniosek za pośrednictwem adresu e-mailprivacy@marazzigroup.com.
 

7. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA JAKO OSOBY, KTÓRYCH DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE

W związku z przetwarzaniem danych opisanym w niniejszej Klauzuli informacyjnej mogą Państwo korzystać, zgodnie z warunkami określonymi w RODO, z praw wynikających z art. 15 – 21 RODO, w szczególności takich jak: 

 • prawo dostępu – artykuł 15 RODO: prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do tych danych – w tym ich kopii – oraz, między innymi, następujących informacji:
  • cel przetwarzania danych
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców danych, którym zostały lub zostaną przekazane dane osobowe
  • okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu
  • prawa osób, których dane dotyczą (prawo do sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych)
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • prawo do otrzymania informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby, której dotyczą 
  • istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także istotne informacje o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla osoby, której te dane dotyczą;
 • prawo do sprostowania – artykuł 16 RODO: prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, i/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 
 • prawo do usunięcia danych(prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO: prawo do uzyskania, bez zbędnej zwłoki, usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, kiedy:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
  • wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych i nie istnieje żadna inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
  • skutecznie zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • dane były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem;
  • dane muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, bądź do ustalenia, wykonania lub obrony prawa w ramach postępowania sądowego;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – artykuł 18 RODO: prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, kiedy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
  • dane osobowe są potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony prawa w ramach postępowania sądowego;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 
 • prawo do przenoszenia danych – artykuł 20 RODO: prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, które zostały dostarczone Administratorowi, oraz prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi bez żadnych przeszkód, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany. Ponadto prawo do żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu – artykuł 21 RODO: prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania; 
 • prawo do cofnięcia zgody: prawo do cofnięcia w dowolnym momencie uprzednio wyrażonej zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych(Garante italiano per la protezione dei dati personali), Piazza Venezia n. 11, 00187, Rzym (Włochy).

Wyżej wskazane prawa mogą być wykonywane w stosunku do Administratora przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 powyżej. Administrator rozpatrzy Państwa wniosek i udzieli bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania, informacji na temat działań podjętych w związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem.

Zgodnie z art. 12 RODO wykonywanie praw przez Państwa jako osoby, których dotyczą przetwarzane dane, jest bezpłatne. Jednak w przypadku wyraźnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań, również ze względu na ich powtarzalność, Administrator może obciążyć Państwa kosztami adekwatnymi do kosztów administracyjnych poniesionych w celu realizacji Państwa żądania bądź odmówić jego realizacji. 

Informujemy Państwa również, że Administrator może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dotyczą przetwarzane dane.

 

Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico
(Administrator danych)