Informacja Pracuj z nami

ZAINTERESOWANE PODMIOTY: Osoby brane pod uwagę jako kandydaci do nawiązania stosunku pracy
GROMADZENIE DANYCH
Gromadzenie danych odbywa się poprzez wejście osób, których dane dotyczą, w zakładkę „Pracuj z nami”, dostępną na firmowej stronie internetowej.  Aby ułatwić gromadzenie danych, zapraszamy kandydatów do przesyłania informacji poprzez załączenie kompletnego CV w formacie europejskim, w wersji elektronicznej. Przesłane CV powinno zawierać jedynie podstawowe dane, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie ściśle związanym z niżej wskazanymi obowiązkami, zadaniami i celami. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, przesyłając curriculum vitae, przekazuje konkretne informacje określone w art. 9 rozporządzenia UE 2016/679 (np. dane ujawniające stan zdrowia, pochodzenie rasowe i etniczne, przekonania religijne, poglądy polityczne, życie seksualne itp.), wyraża tym samym zgodę na ich przetwarzanie, z zastrzeżeniem obowiązku przestrzegania wszelkich innych warunków wymaganych przez prawo.
 

Informujemy, że wyżej wskazany przepis przewiduje ochronę osób, których dane dotyczą, i że przetwarzanie danych będzie oparte na zasadach rzetelności, zgodności z prawem i przejrzystości oraz na ochronie Państwa prywatności i Państwa praw. Państwa dane osobowe dotyczące Państwa relacji z naszą Spółką bądź powiązane z tą relacją będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami zawartymi w wyżej wymienionych przepisach prawa oraz przy przestrzeganiu określonych w nich obowiązków w zakresie zachowania poufności.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
W szczególności Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem obowiązków mających na celu ewentualne „nawiązanie nowego stosunku pracy”. Zgoda na przetwarzanie danych umożliwiających wypełnienie tych obowiązków jest opcjonalna, ale niewyrażenie tej zgody może uniemożliwić Administratorowi uwzględnienie Państwa kandydatury.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:
. przetwarzanie automatyczne przy wykorzystaniu komputerów
. przetwarzanie ręczne przy wykorzystaniu archiwów papierowych
Każde przetwarzanie danych odbywa się zgodnie ze sposobami wskazanymi w art. 6, 32 RODO, przy zastosowaniu przewidzianych środków bezpieczeństwa.

INFORMACJA
Państwa dane będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w obszarze zarządzania personelem i zostaną przekazane spółce dominującej z zagwarantowaniem ochrony praw osoby, której dane dotyczą
ROZPOWSZECHNIANIE
Państwa dane osobowe nie będą w żaden sposób rozpowszechniane.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do siedziby spółki dominującej, która znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zaznaczamy, że zgodnie z zasadami legalności, ograniczenia celów przetwarzania oraz minimalizacji danych, w myśl art. 5 RODO okres przechowywania Państwa danych osobowych jest ustalony na okres 2 lat.


Administrator danych: zgodnie z prawem Administratorem danych jest Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico (Viale Regina Pacis 39 – 41049 Sassuolo (Mo) e-mail:info@marazzi.it; telefon +30 0536 860111), reprezentowana przez jej tymczasowego przedstawiciela prawnego.

Mają Państwo prawo żądać od Administratora danych ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, aktualizacji, sprostowania, przeniesienia a także sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych, ponadto mogą Państwo wykonywać wszystkie prawa określone w art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 RODO.

 

Rozporządzenie UE 2016/679: art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania potwierdzenia istnienia lub nieistnienia dotyczących jej danych osobowych nawet wówczas, gdy nie zostały one jeszcze zarejestrowane, a także do przekazania jej tych danych w zrozumiałej formie.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji na temat:

  • źródła danych osobowych;
  • celów i sposobów przetwarzania danych;
  • zasad przetwarzania danych w przypadku stosowania narzędzi elektronicznych;
  • danych identyfikacyjnych administratora, podmiotów przetwarzających dane i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art. 5 ust. 2;
  • podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą wejść w ich posiadanie jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium kraju, podmioty przetwarzające dane lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych.

 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

  • aktualizacji, sprostowania lub, jeżeli leży to w jej interesie, uzupełnienia danych;
  • usunięcia, zmiany na formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, włącznie z tymi danymi, których przechowywanie nie jest konieczne dla celów, w jakich zostały zebrane lub w późniejszym czasie przetworzone;
  • otrzymania zaświadczenia, iż o czynnościach, o których mowa w lit. a) i b) została powiadomiona, również odnośnie ich zakresu, podmioty, którym dane zostały przekazane lub udostępnione, z wyłączeniem przypadku, w którym dopełnienie powyższego obowiązku jest niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków wyraźnie nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa;

 

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprzeciwienia się, całkowicie lub częściowo:

 

  • z uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych nawet wówczas, gdy są one zgodne z celem ich gromadzenia,
  • przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych w celu wysyłki materiałów