Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POLITYKI PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ZGODNIE Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA UE 2016/679 W SPRAWIE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych jest Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, z siedzibą pod adresem: Viale Regina Pacis 39 – 41049 Sassuolo (MO) Włochy, reprezentowana przez jej tymczasowego przedstawiciela prawnego (dalej „Administrator” lub „Marazzi”).

W celu wykonania swoich praw, jak również uzyskania wszelkich informacji dotyczących tych praw i/lub niniejszej Klauzuli informacyjnej, mogą Państwo kontaktować się z Administratorem, korzystając z następujących danych kontaktowych: privacy@marazzigroup.com tel. +39 0536 860800.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą się Państwo kontaktować w celu wykonania swoich praw, wskazanych w kolejnym punkcie 7, jak również uzyskania wszelkich informacji dotyczących tych praw i/lub niniejszej Klauzuli informacyjnej, pisząc na adres: dpo@marazzigroup.com.
2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Marazzi będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, pozyskane bezpośrednio od Państwa lub zebrane podczas przeglądania przez Państwa strony internetowej www.marazzi.pl (dalej „Strona”), w następujących celach:

2.1. PRZEGLĄDANIE STRONY

Podczas przeglądania Strony systemy komputerowe i procedury oprogramowania umożliwiające jej działanie pozyskują pewne dane osobowe, których przekazywanie jest powiązane z obsługą protokołów komunikacji internetowej, takie jak np. adresy IP lub nazwy domen komputerów i terminali wykorzystywanych przez użytkowników, adresy URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) żądanych zasobów, czas wysłania żądania, rozmiar uzyskanego pliku oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika, w celu:

 1. umożliwienia Państwu dostępu do Strony i korzystania z niej
 2. uzyskania informacji statystycznych dotyczących korzystania z usług (najczęściej odwiedzane strony, liczba odwiedzających w danym przedziale czasowym lub w danych dniach, obszary geograficzne pochodzenia itp.)
 3. sprawdzenia poprawności działania oferowanych usług

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach określonych w pkt 1, 2, 3, jest realizacja Państwa wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; ewentualna odmowa udostępnienia tych danych uniemożliwiłaby Państwu przeglądanie Strony.

Dane przeglądania są przechowywane przez czas wskazany w polityce cookies dostępnej na stronie.

2.2. ODPOWIEDŹ NA PROŚBĘ O UDZIELENIE INFORMACJI

W zakładkach „Skontaktuj się z nami”, “Nowości” i „Punkty sprzedaży” na Stronie znajduje się odpowiedni formularz, w którym mogą Państwo dobrowolnie podać kilka ogólnych danych osobowych, aby uzyskać potrzebne informacje. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z tej usługi, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę o udzielenie informacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym celu jest realizacja Państwa wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przekazanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu jest dobrowolne. Jednak w przypadku odmowy podania danych osobowych nie będą Państwo mogli uzyskać potrzebnych informacji.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem strony internetowej w wyżej wskazanym celu będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wniosku.

2.3. REJESTRACJA NA STRONIE W CELU KORZYSTANIA Z OKREŚLONYCH USŁUG

Po wejściu w niektóre zakładki Strony („Wishlist”, „MTM”) mogą Państwo dobrowolnie podać kilka ogólnych danych osobowych, aby móc korzystać z określonych usług oferowanych przez Administratora. Administrator będzie przetwarzał podane bezpośrednio przez Państwa dane wyłącznie w celu dostarczenia żądanej usługi. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi Państwu korzystanie z żądanych usług.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym celu jest realizacja Państwa wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu Państwa ewentualnej rezygnacji z usługi, którą można złożyć poprzez wysłanie do Administratora danych odpowiedniego żądania, przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1. W przypadku braku takiego żądania Państwa dane będą przechowywane przez 10 lat.

2.4. WYSYŁKA NEWSLETTERA

Wypełniając formularz w odpowiedniej strefie „newslettera” na Stronie lub zaznaczając właściwe pole w zakładkach „Wishlist”, „MTM”, „Skontaktuj się z nami” i „Punkty sprzedaży”, mogą Państwo przekazać swoje ogólne dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł zawodowy, adres) w celu zamówienia newslettera Marazzi, aby okresowo otrzymywać informacje o nowościach dotyczących inicjatyw, działań i projektów organizowanych przez Marazzi.

Zamówiony newsletter będzie wysyłany na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Przekazanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanych celach jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi Administratorowi przesyłanie zamówionego newslettera i informowanie Państwa o nowościach Marazzi.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym celu jest realizacja Państwa wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w związku z tym nie jest konieczna Państwa zgoda na przetwarzanie danych. W każdej chwili mogą Państwo jednak zrezygnować z kolejnych newsletterów, korzystając z linku „Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem naszego biuletynu, kliknij tutaj” lub wysyłając wniosek do Administratora przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 powyżej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu Państwa ewentualnej rezygnacji z subskrypcji newslettera.

2.5. CEL KOMUNIKACJI PROMOCYJNEJ

W związku z przekazaniem przez Państwa danych osobowych w celach informacyjnych (ust. 2.2), w celu rejestracji na Stronie umożliwiającej uzyskanie dostępu do określonych usług (ust. 2.3) lub w celu zamówienia newslettera (ust. 2.4), Administrator zakłada, że są Państwo potencjalnie zainteresowani informacjami dotyczącymi działalności, inicjatyw i produktów Marazzi.

W związku z tym, Administrator zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) w celu przesyłania Państwu

informacji promocyjnych dotyczących inicjatyw i produktów Marazzi, a także zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Marazzi. Przekazywanie takich informacji może się odbywać za pośrednictwem różnych sposobów komunikacji, zarówno tradycyjnych (takich jak np. rozmowy telefoniczne) i/lub automatycznych (takich jak np. poczta elektroniczna, faks, wcześniej nagrane rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, wiadomości błyskawiczne itp.).

Wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów komunikacji promocyjnej będzie wymagało Państwa wyraźnej zgody (na podstawie prawnej, zgodnie z art. 6 akapit pierwszy lit. a) RODO), wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, które zostanie wyświetlone w momencie przekazywania danych. Wyrażenie przez Państwa zgody na przesyłanie komunikatów promocyjnych nie będzie natomiast wymagane, jeśli komunikaty te będą przesyłane przy wykorzystaniu danych osobowych (np. adresu e-mail) przekazanych przez Państwa w ramach wcześniejszych czynności mających na celu sprzedaż podobnych produktów Administratora lub w przypadku, gdy będą Państwo występować jako osoba kontaktowa osób prawnych w ramach relacji handlowych z Administratorem; w takich okolicznościach przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie uzasadnione nadrzędnym interesem prawnym Administratora.

W każdym przypadku, po otrzymaniu jakiejkolwiek wiadomości e-mail, mogą Państwo łatwo sprzeciwić się przesyłaniu przez Marazzi kolejnych komunikatów, korzystając z linku „Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem naszego biuletynu, kliknij tutaj”, znajdującego się we wszystkich elektronicznych komunikatach handlowych, lub wysyłając wniosek do Administratora przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 powyżej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu promocyjnym do momentu ewentualnego wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, poprzez wysłanie do Administratora danych odpowiedniego wniosku przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 niniejszej Klauzuli informacyjnej.

Udział w inicjatywach promocyjnych jest dobrowolny, a Państwa odmowa nie będzie miała żadnych konsekwencji w odniesieniu do innych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej, jednak uniemożliwi firmie Marazzi informowanie Państwa na bieżąco o jej kolejnych inicjatywach, wydarzeniach, projektach i/lub produktach.

2.6. COOKIES I INNE SPOSOBY ŚLEDZENIA

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies; w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z polityką cookies, dostępną pod linkiem https://www.marazzi.pl/polityka-prywatnosci/.

3. SPOSOBY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z przepisami RODO, w formie papierowej, komputerowej i telematycznej, we wskazanych celach, zawsze w sposób gwarantujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności, zgodnie z przepisami określonymi w art. 32 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza ich gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, wybieranie, ekstrakcję, porównywanie, wykorzystywanie, łączenie, blokowanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, usuwanie i niszczenie bądź połączenie dwóch lub większej liczby wymienionych operacji, również za pomocą zautomatyzowanych narzędzi do zapisywania i przekazywania tych danych oraz zarządzania nimi przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi zapewniających bezpieczeństwo i poufność.

3.1 KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Marazzi może również udostępniać linki do innych platform społecznościowych, prowadzące do serwerów zainstalowanych przez osoby lub organizacje, nad którymi firma Marazzi nie ma żadnej kontroli. Marazzi nie udziela żadnych gwarancji ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność lub jakiekolwiek inne aspekty informacji dostępnych na tych stronach. Link do strony podmiotu trzeciego nie może być rozumiany jako walidacja, ani przez Marazzi, ani przez podmiot trzeci, produktów i usług innych podmiotów lub podmiotu trzeciego. Marazzi nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących wykorzystywania lub przechowywania danych użytkowników na stronach internetowych podmiotów trzecich. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności stron internetowych podmiotów trzecich, do których linki znajdują się na naszej stronie internetowej, w celu uzyskania pełnej informacji na temat możliwości wykorzystywania Państwa danych osobowych.

4. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I INNE PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ WEJŚĆ W ICH POSIADANIE

Dla realizacji celów opisanych w ust. 2 powyżej przetwarzane dane osobowe będą znane pracownikom, równorzędnemu personelowi i współpracownikom Marazzi, którzy będą działać jako podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dla realizacji celów opisanych w ust. 2 powyżej Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez podmioty trzecie należące, między innymi, do następujących kategorii:

 • podmioty świadczące usługi związane z zarządzaniem systemem komputerowym, w tym usługi hostingu serwerów i backupu;
 • dostawcy usług wsparcia technicznego;
 • inni dostawcy usług;
 • organy i jednostki nadzoru i kontroli oraz, ogólnie, podmioty publiczne lub prywatne pełniące funkcje o charakterze publicznym;
 • inne spółki należące do tej samej grupy kapitałowej co Marazzi bądź powiązane z Marazzi lub z Mohawk Industries.

Podmioty należące do wyżej wymienionych kategorii działają, w niektórych przypadkach, w sposób całkowicie niezależny jako odrębni administratorzy danych, a w innych przypadkach jako podmioty przetwarzające dane, wyznaczone do tego celu przez Administratora danych zgodnie z art. 28 RODO.

Przekazanie Państwa danych podmiotom należącym do wyżej wymienionych kategorii i działającym jako niezależni administratorzy danych nie wymaga uzyskania Państwa zgody, gdyż opiera się na nadrzędnym interesie prawnym Administratora danych, ponieważ przekazanie danych jest w tym przypadku konieczne do realizacji celów wymienionych w ust. 2 powyżej.

Pełną i zaktualizowaną listę podmiotów, którym mogą zostać przekazane Państwa dane osobowe, można uzyskać u Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 Klauzuli informacyjnej.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Ze względów techniczno-organizacyjnych Państwa dane mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej: również takie przekazanie danych jest prawnie uzasadnione na podstawie decyzji o adekwatności wydanych przez Komisję Europejską i/lub standardowych klauzul ochrony danych opartych na wzorach przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 RODO.

Mogą Państwo zwrócić się do Administratora danych z prośbą o przesłanie kopii Państwa danych przekazanych poza UE, a także informacji na temat miejsc, w których zostały one udostępnione, przesyłając do Administratora danych odpowiedni wniosek na adres e-mail privacy@marazzigroup.com.

6. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA JAKO OSOBY, KTÓRYCH DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE

W związku z przetwarzaniem danych opisanym w niniejszej Klauzuli informacyjnej mogą Państwo korzystać, zgodnie z warunkami określonymi w RODO, z praw wynikających z art. 15–21 RODO, w szczególności takich jak:

 • prawo dostępu – artykuł 15 RODO: prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do tych danych – w tym ich kopii – oraz, między innymi, następujących informacji:
  1. cel przetwarzania danych
  2. kategorie przetwarzanych danych osobowych
  3. odbiorcy lub kategorie odbiorców danych, którym zostały lub zostaną przekazane dane osobowe
  4. okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu
  5. prawa osób, których dane dotyczą (prawo do sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych)
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. prawo do otrzymania informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby, której dotyczą
  8. istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także istotne informacje o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla osoby, której te dane dotyczą;
 • prawo do sprostowania – artykuł 16 RODO: prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, i/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) – artykuł 17 RODO: prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
  2. wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych i nie istnieje żadna inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
  3. skutecznie zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
  4. dane były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem,
  5. dane muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

  Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, bądź do ustalenia, wykonania lub obrony prawa w ramach postępowania sądowego.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – artykuł 18 RODO: prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, kiedy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
  3. dane osobowe są potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony prawa w ramach postępowania sądowego;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO: prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, które zostały dostarczone Administratorowi, oraz prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi bez żadnych przeszkód, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany. Ponadto prawo do żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu – artykuł 21 RODO: prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Garante italiano per la protezione dei dati personali), Piazza Venezia n. 11, 00187, Rzym (RM).

Wyżej wskazane prawa mogą być wykonywane w stosunku do Administratora przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 powyżej. Administrator rozpatrzy Państwa wniosek i udzieli bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania, informacji na temat działań podjętych w związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem.

Zgodnie z art. 12 RODO wykonywanie praw przez Państwa jako osoby, których dotyczą przetwarzane dane, jest bezpłatne. Jednakże w przypadku wyraźnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań, również ze względu na ich powtarzalność, Administrator może obciążyć Państwa kosztami adekwatnymi do kosztów administracyjnych poniesionych w celu realizacji Państwa żądania, bądź odmówić jego realizacji.

Informujemy Państwa również, że Administrator może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dotyczą przetwarzane dane.

Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico
(Administrator danych)

Ostatnia aktualizacja 16.07.2019