Privacy Policy Statement - Top Warranty

ZGODNIE Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA UE 2016/679 W SPRAWIE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Otrzymują Państwo niniejszą Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wnioskiem o rozszerzenie gwarancji, złożonym przez Państwa po zakupie produktu firmy Marazzi Group S.r.l., stanowiącego część kolekcji „Marazzi Grande - The Top”.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych jest Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, z siedzibą pod adresem: Viale Regina Pacis 39 – 41049 Sassuolo (MO) Włochy, reprezentowana przez jej tymczasowego przedstawiciela prawnego (dalej „Administrator” lub „Marazzi”).

W celu wykonania swoich praw, jak również uzyskania wszelkich informacji dotyczących tych praw i/lub niniejszej Klauzuli informacyjnej, mogą Państwo kontaktować się z Administratorem, korzystając z następujących danych kontaktowych: privacy@marazzigroup.com tel. +39 0536 860800.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą się Państwo kontaktować w celu wykonania swoich praw, wskazanych w kolejnym punkcie 7, jak również uzyskania wszelkich informacji dotyczących tych praw i/lub niniejszej Klauzuli informacyjnej, pisząc na adres: dpo@marazzigroup.com.

2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

W celach wskazanych w niniejszej Klauzuli informacyjnej Administrator będzie przetwarzał Państwa ogólne dane osobowe i kontaktowe, dostarczone bezpośrednio przez Państwa (takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail i inne dane kontaktowe), jak również Państwa dane finansowe (IBAN, numer karty kredytowej).

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) w celach związanych z zawarciem umowy rozszerzenia gwarancji oraz z zarządzaniem czynnościami w zakresie serwisu gwarancyjnego i z wykonywaniem tych czynności, a także powiązanych zobowiązań, w tym zarządzania komunikacją i wysyłkami, realizacji płatności i wszelkich innych ewentualnych działań wynikających z umowy, które wymagają przetwarzania Państwa danych osobowych; w odniesieniu do tego celu podstawą prawną jest wykonywanie umowy, której są Państwo stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub, w przypadku gdy są Państwo pracownikiem-osobą kontaktową klienta-osobą prawną, uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wynikający z potrzeby współdziałania, za Państwa pośrednictwem, z klientem będącym osobą prawną;

b) w celach administracyjno-księgowych lub związanych z wypełnianiem zobowiązań przewidzianych w ustawach, rozporządzeniach i przepisach wydawanych przez organy władzy; w odniesieniu do tego celu podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c) w celach związanych z zarządzaniem ewentualnymi sporami; w tym ostatnim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest dążenie do osiągnięcia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d) w celach marketingowych za pośrednictwem metod tradycyjnych (np. kontakt telefoniczny z operatorem, poczta tradycyjna itp.), poczty elektronicznej lub automatycznych metod kontaktu (np. kampanie e-mailowe, SMS, automatyczny kontakt telefoniczny, wiadomości błyskawiczne, social network itp.); podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jednakże jeśli Państwa adres e-mail został podany w ramach czynności zakupu produktu lub usługi Administratora, promocyjne wiadomości e-mail dotyczące podobnych usług lub produktów mogą być przesyłane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z zastrzeżeniem możliwości sprzeciwienia się temu celowi przetwarzania przy wysyłaniu każdej wiadomości, poprzez kliknięcie na odpowiedni link „Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem naszego biuletynu, kliknij tutaj" lub w sposób określony poniżej w ust. 7;

e) ponadto Administrator chciałby poznać Państwa opinię na temat poziomu obsługi i wsparcia ze strony jego pracowników w trakcie realizacji serwisu gwarancyjnego na rzecz Państwa lub Państwa firmy, w celu określenia ewentualnych obszarów lub aspektów oferowanych usług i produktów, które można zoptymalizować, oraz wdrożenia konkretnych działań mających na celu podniesienie jakości i efektywności procesów firmowych Administratora. W związku z tym Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane w celu przesyłania Państwu ankiet satysfakcji klienta, a następnie, jeśli Administrator uzna to za stosowne, nawiązania z Państwem kontaktu telefonicznego w celu zbadania konkretnych, zgłoszonych przez Państwa kwestii. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym celu jest Państwa wyraźna zgoda, której mogą Państwo udzielić na odpowiednim formularzu (form) znajdującym się na końcu niniejszej Klauzuli informacyjnej.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH, CHARAKTER ICH PRZEKAZANIA I SPOSOBY PRZETWARZANIA

Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

- do celów, o których mowa w ust. 3 lit. a) powyżej, odpowiada całemu okresowi trwania stosunku umownego, a po jego zakończeniu trwa przez czas równy okresowi przedawnienia określonemu przez właściwe prawo;

- do celów, o których mowa w ust. 3 lit. b) powyżej, odpowiada okresowi ważności zobowiązania prawnego, określonemu przez właściwe prawo;

- do celów, o których mowa w ust. 3 lit. c) powyżej, odpowiada okresowi trwania sporu sądowego i trwa przez kolejne 10 lat;

- do celów, o których mowa w ust. 3 lit. d) i e) powyżej, będzie trwał aż do momentu, gdy zdecydują się Państwo wycofać swoją zgodę, w stosownych przypadkach, lub do momentu, gdy zdecydują się Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania.

W odniesieniu do celów określonych w ust. 3 lit. a), b) i c) powyżej, przekazanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, a Państwa odmowa ich przekazania uniemożliwi realizację czynności związanych z obsługą gwarancyjną; w odniesieniu do celów określonych w ust. 3 lit. d) i e) powyżej, przekazanie Państwa danych osobowych jest nieobowiązkowe, a Państwa odmowa ich przekazania uniemożliwi jedynie Administratorowi informowanie o jego produktach i inicjatywach lub przekazywanie Państwu ankiet.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z przepisami RODO, w formie papierowej, komputerowej i telematycznej, we wskazanych celach, zawsze w sposób gwarantujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności, zgodnie z przepisami określonymi w art. 32 RODO.

5. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I INNE PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ WEJŚĆ W ICH POSIADANIE

Dla realizacji celów opisanych w ust. 3 powyżej przetwarzane dane osobowe będą znane pracownikom, równorzędnemu personelowi i współpracownikom Marazzi, którzy będą działać jako podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dla realizacji celów opisanych w ust. 3 powyżej Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez podmioty trzecie należące, między innymi, do następujących kategorii:

· dostawcy usług wsparcia technicznego związanych z zarządzaniem systemem komputerowym, dostawcy logistyczni, agencje reklamowe lub inni dostawcy usług związanych z obsługą gwarancyjną (np. podmioty świadczące usługi transportowe, montażowe, instalacyjne itp.);

· sprzedawcy lub podmioty, z których usług korzysta firma Marazzi w celu realizacji dostaw swoich produktów;

· organy i jednostki nadzoru i kontroli oraz, ogólnie, podmioty publiczne lub prywatne pełniące funkcje o charakterze publicznym;

· partnerzy handlowi;

· dostawcy zewnętrznych platform telematycznych do przesyłania wiadomości;

· inne spółki należące do tej samej grupy kapitałowej co Marazzi bądź powiązane z Marazzi lub ze spółką holdingową Mohawk Industries.

 

Podmioty należące do wyżej wymienionych kategorii działają, w niektórych przypadkach, jako podmioty przetwarzające dane, wyznaczone specjalnie do tego celu przez Administratora danych zgodnie z art. 28 RODO, w innych przypadkach działają w sposób całkowicie niezależny jako odrębni administratorzy danych, przy czym w tym drugim przypadku przekazanie Państwa danych osobowych z takim niezależnym administratorom opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora wynikającym ze zobowiązań związanych z przyjętym modelem organizacyjnym oraz, w każdym przypadku, służy wyłącznie do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej.

Pełną i zaktualizowaną listę podmiotów, którym mogą zostać przekazane Państwa dane osobowe, można uzyskać u Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt 1 Klauzuli informacyjnej.

Państwa dane osobowe nie będą rozpowszechniane.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Ze względów techniczno-organizacyjnych Państwa dane mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej: również takie przekazanie danych jest prawnie uzasadnione na podstawie decyzji o adekwatności wydanych przez Komisję Europejską i/lub standardowych klauzul ochrony danych opartych na wzorach przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 RODO.

Mogą Państwo zwrócić się do Administratora o udostępnienie kopii wykazu środków ochronnych przyjętych w celu przekazania Państwa danych osobowych poza UE, jak również o informacje na temat miejsc, w których są one udostępniane, składając do Administratora odpowiedni wniosek za pośrednictwem adresu e-mail privacy@marazzigroup.com.

7. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA JAKO OSOBY, KTÓRYCH DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE

W związku z przetwarzaniem danych opisanym w niniejszej Klauzuli informacyjnej mogą Państwo korzystać, zgodnie z warunkami określonymi w RODO, z praw wynikających z art. 15–21 RODO, w szczególności takich jak:

· prawo dostępu – artykuł 15 RODO: prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do tych danych – w tym ich kopii – oraz, między innymi, następujących informacji:

- cel przetwarzania danych

- kategorie przetwarzanych danych osobowych

- odbiorcy lub kategorie odbiorców danych, którym zostały lub zostaną przekazane dane osobowe

- okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu

- prawa osób, których dane dotyczą (prawo do sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych)

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

- prawo do otrzymania informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby, której dotyczą

- istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także istotne informacje o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla osoby, której te dane dotyczą;

· prawo do sprostowania – artykuł 16 RODO: prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, i/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

· prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO: prawo do uzyskania, bez zbędnej zwłoki, usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, kiedy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;

- wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych i nie istnieje żadna inna podstawa prawna do ich przetwarzania;

- skutecznie zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

- dane były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem,

- dane muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, bądź do ustalenia, wykonania lub obrony prawa w ramach postępowania sądowego.

· prawo do ograniczenia przetwarzania – artykuł 18 RODO: prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, kiedy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania

- dane osobowe są potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony prawa w ramach postępowania sądowego;

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

· prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO: prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, które zostały dostarczone Administratorowi, oraz prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi bez żadnych przeszkód, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany. Ponadto prawo do żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

· prawo do sprzeciwu – artykuł 21 RODO: prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania;

· prawo do cofnięcia zgody: prawo do cofnięcia w dowolnym momencie uprzednio wyrażonej zgody

· prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych państwa członkowskiego, w którym znajduje się Państwa miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce, gdzie wystąpiło domniemane naruszenie.

Wyżej wskazane prawa mogą być wykonywane w stosunku do Administratora przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 powyżej. Administrator rozpatrzy Państwa wniosek i udzieli bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania, informacji na temat działań podjętych w związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem.

Zgodnie z art. 12 RODO wykonywanie praw przez Państwa jako osoby, których dotyczą przetwarzane dane, jest bezpłatne. Jednakże w przypadku wyraźnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań, również ze względu na ich powtarzalność, Administrator może obciążyć Państwa kosztami adekwatnymi do kosztów administracyjnych poniesionych w celu realizacji Państwa żądania, bądź odmówić jego realizacji.

Informujemy Państwa również, że Administrator może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dotyczą przetwarzane dane.

 

Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico

(Administrator danych)