Planeta

Nasz
pozytywny wpływ

Doskonała jakość naszych produktów i całego cyklu produkcyjnego to efekt budowanej na przestrzeni lat polityki zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Jesteśmy rzecznikiem przemysłu zdolnego do ograniczania zużycia zasobów naturalnych i zmniejszania oddziaływania na środowisko dzięki rekultywacji morfologicznej i przyrodniczej kamieniołomów, kontrolowanej gospodarce odpadami i reutylizacji wody przemysłowej.

Dzięki naszemu zaangażowaniu przyczyniliśmy się do włączenia ceramiki w proces produkcji w zamkniętym cyklu poprzez bardziej świadome wykorzystywanie źródeł energii i surowców, wspieranie obiegu zamkniętego materiałów, recykling opakowań i odzyskiwanie odpadów.

innovazione prodotto lp
Innowacja
produktowa

Projektujemy ceramikę, której piękno, technologia i innowacyjność służą ludziom. Tworzymy nowe produkty z myślą o nowych potrzebach mieszkaniowych, aby zapewniać bezpieczeństwo i zdrowie tym, którzy je produkują i tym, którzy z nich korzystają.

Nasze zaangażowanie
w liczbach

O naszym zaangażowaniu na rzecz ochrony środowiska najlepiej świadczy jedna liczba, pod każdym względem reprezentująca nasz cel związany ze zrównoważonym rozwojem: to 100%.

Recykling

Dostawcy

Opakowania

100%

Odzysku odpadów z procesów

100%

Opakowań kartonowych z recyklingu

100%

Opakowań nadających się do recyklingu

120%

Odzysku wody z procesów

energia main lp
Energia

W celu zapewnienia równowagi ekologicznej niezbędne jest prawidłowe wykorzystywanie zasobów. Optymalizując zużycie i ponownie wykorzystując energię wytwarzaną przez nasze zakłady, zmniejszamy nasze oddziaływanie na środowisko.

category icon
The tile club

ESG w branży nieruchomości, między Big Data i dobrymi praktykami

Trzy filary ESG harmonijnie ze sobą współdziałają, a branża nieruchomości, która od wielu lat skoncentrowana jest na strategiach ograniczania wpływu na środowisko i na kwestiach związanych z zarządzaniem, stara się czynić postępy w zakresie strategii społecznych, wykorzystując do tego tzw. Big Data. Rozmawialiśmy o tym z Anną Marią Pacini, Head of ESG Management z firmy DeA Capital Real Estate.

category icon
The tile club

Powrót do empatycznego stosunku do środowiska

„Uważam, że będziemy musieli wznowić empatyczną relację z naturą, z klimatem, z terytorium i przemyśleć cały nasz łańcuch dostaw z innego punktu widzenia”. Taką myślą podzielił się Mario Cucinella, założyciel i dyrektor kreatywny Mario Cucinella Architects, który w ramach swojego udziału na rzecz The Open Circle podkreśla konieczność zainicjowania nowej więzi z naturą. Należałoby na nowo odkryć dawną wiedzę i połączyć ją z nowymi kompetencjami, prowadząc do wykorzystania inteligentniejszych materiałów, hybrydowych, z dużą częścią materiału pierwotnego i o jak najmniejszym wpływie.

category icon
The tile club

The Open Circle Słuchanie a zrównoważony rozwój

Poprzez dostępny od dziś na stronie internetowej specjalny obszar ze szczegółowymi informacjami rozpoczął się etap informowania i angażowania w kwestie ESG w obrębie firmy. Dla Marazzi wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem to szerszy projekt przewidujący dzielenie się nimi z własnymi ludźmi i z łańcuchami logistycznymi.

category icon
The tile club

Zrównoważony rozwój? Troska o niego powinna uwzględniać łańcuch dostaw

90% śladu węglowego firm ma związek z tym, co te firmy kupują, a więc z ich łańcuchem dostaw. Mamy przed sobą epokową zmianę, w której o zrównoważony rozwój należy dbać w ramach całego łańcucha dostaw. W tym nowym procesie istotne są również szkolenia i komunikacja. To one bowiem pozwalają na angażowanie własnych interesariuszy, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i poza nimi. Rozmawialiśmy o tym z Federico Brugnolim, założycielem i dyrektorem generalnym spółki badawczo-doradczej Spin 360, który wspiera Marazzi w procesie szkoleń wewnętrznych.

Ludzie

Nasz zrównoważony
rozwój społeczny

Troska o ludzi, którzy dla nas pracują, bezpieczeństwo w pracy i poszanowanie społeczności, w których prowadzimy działalność to filary naszej polityki zrównoważonego rozwoju społecznego.

Jest to proces, na który składają się inicjatywy mające na celu wspieranie dobrego samopoczucia i rozwoju naszych pracowników oraz wszystkich osób zaangażowanych w naszą drogę rozwoju.

crescere insieme
Wspólny
Rozwój

Inwestujemy w programy szkoleniowe i rozwojowe mające na celu wzrost kompetencji naszych pracowników i naszych partnerów.

Nasze zaangażowanie
w liczbach

Nasze zaangażowanie w tworzenie środowiska pracy, które jest bezpieczne, sprzyjające integracji i otwarte na udział wszystkich liczone jest w godzinach przeznaczonych na szkolenia, nieustanne kontrole bezpieczeństwa systemów produkcyjnych i produktów, a także kontrolę zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników.

Wspólnota

Szkolenie

Zdrowie

8

Nagród Top Employer dla Marazzi Group Italia

10.049

Godzin szkoleń dla pracowników w 2023 roku

5.680

Godzin poświęconych środowisku i bezpieczeństwu w 2023 roku

48

Aktywnych konferencji dla pracowników i rodzin poświęconych zdrowiu, dobremu samopoczuciu, usługom, szkoleniom i nauce

91

Wydarzeń organizowanych w ramach programu kulturalnego gminy Sassuolo, otwartego dla wszystkich mieszkańców

sicurezza news
Bezpieczeństwo

Urządzenia ratownicze i zabezpieczające oraz specjalne szkolenia zapewniają pracownikom bezpieczne środowisko pracy. Produkty spełniają najwyższe standardy jakości i są bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska, ponieważ nie zawierają szkodliwych substancji.

Wyniki

Miara naszego
zaangażowania

Aby zapewnić długofalowe dotrzymywanie podjętych zobowiązań, a tym samym zbudować lepszą przyszłość dla ludzi, planety i firmy, wprowadziliśmy zasady i narzędzia, które nadają treść i kształt naszej wizji zrównoważonego rozwoju.

trasparenza lp
Transparentność

Aby realizować cele zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego, ustaliliśmy zasady, o których przestrzeganie prosimy również naszych partnerów i dostawców. Wyniki naszego zaangażowania są komunikowane i udostępniane wszystkim.

Nasze zaangażowanie
w liczbach

Nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju wykracza poza jedynie produkty i procesy: to sposób, w jaki stawiamy sobie wyzwania codziennego doskonalenia się, sposób w jaki podejmujemy decyzje, reinwestujemy w naszych pracowników i naszą planetę, sposób w jaki określamy, co jest ważne, wyznaczając sobie zasady.

Etyka

Ochrona danych

1994

ISO 9001, system zarządzania jakością produktów i usług

2003

ISO 14001, system zarządzania środowiskowego

2005

Kodeks Etyczny Marazzi Group

2009

Raport ESG Mohawk

2013

Podpisanie Ogólnego Kodeksu Etycznego Mohawk

2015

Kodeks postępowania dostawców

2018

OHSAS 18001, a następnie ISO 45001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2019

Uruchomienie infolinii do zgłaszania nieuczciwych praktyk

2022

Polityka w zakresie praw człowieka

2022

ISO 50001 — rozszerzenie systemu zarządzania energią

2022

ISO 17889-1 — ocena produktów pod kątem zrównoważonego rozwoju według 38 kryteriów

category icon
The tile club

ESG w branży nieruchomości, między Big Data i dobrymi praktykami

Trzy filary ESG harmonijnie ze sobą współdziałają, a branża nieruchomości, która od wielu lat skoncentrowana jest na strategiach ograniczania wpływu na środowisko i na kwestiach związanych z zarządzaniem, stara się czynić postępy w zakresie strategii społecznych, wykorzystując do tego tzw. Big Data. Rozmawialiśmy o tym z Anną Marią Pacini, Head of ESG Management z firmy DeA Capital Real Estate.

category icon
The tile club

Firma Marazzi Group ósmy rok z rzędu uzyskała we Włoszech tytuł Top Employers

Firma zdobyła ten certyfikat dzięki skutecznemu wdrażaniu strategii i podejść ukierunkowanych na dobrostan jej pracowników oraz za sprawą aktywnego uczestnictwa w inicjatywach kulturalnych i udzielaniu wsparcia na rzecz terytorium, na którym działa.

category icon
The tile club

Zrównoważony rozwój bodźcem do innowacyjności w branży ceramicznej

Koncentrując się na kwestiach zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i dotyczącego zarządzania, włoskie firmy ceramiczne promują zmiany, jakich ludzkość potrzebuje.

category icon
The tile club

Powrót do empatycznego stosunku do środowiska

„Uważam, że będziemy musieli wznowić empatyczną relację z naturą, z klimatem, z terytorium i przemyśleć cały nasz łańcuch dostaw z innego punktu widzenia”. Taką myślą podzielił się Mario Cucinella, założyciel i dyrektor kreatywny Mario Cucinella Architects, który w ramach swojego udziału na rzecz The Open Circle podkreśla konieczność zainicjowania nowej więzi z naturą. Należałoby na nowo odkryć dawną wiedzę i połączyć ją z nowymi kompetencjami, prowadząc do wykorzystania inteligentniejszych materiałów, hybrydowych, z dużą częścią materiału pierwotnego i o jak najmniejszym wpływie.

category icon
The tile club

„Więzi stwarzające wartość”: troska o zrównoważony rozwój to praca drużynowa„Więzi stwarzające wartość”:

Świadczy o tym Raport nt. środowiska, kwestii społecznych i zarządzania (ESG) za 2022 rok, opracowany przez grupę Mohawk Industries, który miał już swoją czternastą edycję i który opublikowano podczas Climate Week w Nowym Jorku. Na jego okładce wyróżnia się zdjęcie mozaiki z dużych płyt z gresu porcelanowego „Curiosa Meravigliosa” autorstwa Joana Fontcuberty, wykonanej przez Marazzi Group wraz z gminą Reggio Emilia i stanowiącej dzieło sztuki publicznej składające się z ponad 12 tysięcy portretów fotograficznych tworzących jedną wielką ilustrację — postać pawia będącego symbolem mądrości, ciekawości i piękna. Instalacja ta stanowi doskonałą analogię działań i inicjatyw podejmowanych przez poszczególne spółki grupy Mohawk Industries, których działalność opiera się na jednym wspólnym celu: budowania lepszej przyszłości dla klientów, ludzi i planety.

category icon
The tile club

Marazzi z certyfikatem zrównoważonego rozwoju ISO 17889-1:2021

W 2022 roku Marazzi Group znalazła się wśród pierwszych na świecie firm, które zdobyły Certyfikat ISO 17889-1 — pierwszą normę, w ramach której ocenia się wspólnie (w oparciu o 38 parametrów pomiaru), wpływ na środowisko, wpływ ekonomiczny i społeczny płytek ceramicznych w trakcie całego ich cyklu życia.

category icon
The tile club

The Open Circle Słuchanie a zrównoważony rozwój

Poprzez dostępny od dziś na stronie internetowej specjalny obszar ze szczegółowymi informacjami rozpoczął się etap informowania i angażowania w kwestie ESG w obrębie firmy. Dla Marazzi wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem to szerszy projekt przewidujący dzielenie się nimi z własnymi ludźmi i z łańcuchami logistycznymi.

category icon
The tile club

Zrównoważony rozwój? Troska o niego powinna uwzględniać łańcuch dostaw

90% śladu węglowego firm ma związek z tym, co te firmy kupują, a więc z ich łańcuchem dostaw. Mamy przed sobą epokową zmianę, w której o zrównoważony rozwój należy dbać w ramach całego łańcucha dostaw. W tym nowym procesie istotne są również szkolenia i komunikacja. To one bowiem pozwalają na angażowanie własnych interesariuszy, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i poza nimi. Rozmawialiśmy o tym z Federico Brugnolim, założycielem i dyrektorem generalnym spółki badawczo-doradczej Spin 360, który wspiera Marazzi w procesie szkoleń wewnętrznych.

category icon
The tile club

The Green & Blue Room: Patricia Viel opowiada o nowej koncepcji dla Marazzi i realizowanych przez jej pracownię projektach

Odkrywamy „The Green and Blue Room” na Fuorisalone 2023 z architektką Patricią Viel, współzałożycielką ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, która stworzyła i nadzorowała instalację przestrzeni wejściowej salonu Marazzi przy via Borgogna w Mediolanie. Ze znaną projektantką rozmawialiśmy również o pracach, które pracownia realizuje na całym świecie oraz o tematach, które będą w centrum uwagi w najbliższych latach.

category icon
The tile club

Kiedy przestrzeń sprzyja nauce

Bezpieczna i komfortowa szkoła. Nie tylko efektywna energetycznie, ale również piękna, przyjazna środowisku i sprzyjająca integracji. Oto rozbudowa gimnazjum w Monastier di Treviso autorstwa pracowni Mate Engineering, nagrodzona w konkursie „La Ceramica e il Progetto” (Ceramika i Projekt), w ramach której szeroko wykorzystano gres porcelanowy

category icon
The tile club

Przyjazny środowisku efekt kamienia o wysokiej wydajności

Gres porcelanowy o efekcie kamienia jest materiałem niezwykle uniwersalnym, sugestywnym, który nadaje się do wielu różnych stylów dekoracyjnych i który łączy w sobie urok kamienia naturalnego z wysoką wydajnością. Kolekcje Marazzi stanowią przyjazną środowisku alternatywę, która sprzyja tworzeniu niesamowitych kompozycji typu mix&match kolorów, dekoracji, tekstur oraz formatów. Jest niczym puste płótno „oczekujące” na udekorowanie go.

Kolekcje
marazzi vivo 000.jpg
Vivo
Gres Vivo: elegancki, realistyczny, 3D Ink technology
 • Kolory 4
 • Powierzchnie 2
 • Rozmiary 4
marazzi naturalia 008.jpg
Naturalia
Kamionka i okładziny z efektem kamienia
 • Kolory 5
 • Mozaiki 5
 • Powierzchnie 3
 • Rozmiary 4
marazzi alba 011.jpg
Alba
Zaprojektuj ciągłość między przestrzenią zewnętrzną i wewnętrzną
 • Kolory 4
 • Powierzchnie 2
 • Rozmiary 5
marazzi caracter 000.jpg
Carácter
Antybakteryjny gres porcelanowy o efekcie kamienia
 • Kolory 6
 • Powierzchnie 2
 • Rozmiary 5
EPD
EPD
Marazzi Group oceniła wpływ swoich produktów na środowisko w całym ich cyklu życia, od fazy wydobycia i przetwarzania surowców aż po odzysk odpadów pochodzących z rozbiórki. Wyniki analizy LCA (Life Cycle Assessment), przeprowadzanej zgodnie z międzynarodowymi normami z serii ISO 14040, zostały opublikowane w deklaracji środowiskowej produktu EPD (ISO 14025 i EN 15804), dzięki której można uzyskać kredyty niezbędne w ramach certyfikacji LEED.
ISO 17889-1
ISO 17889-1
Firma Marazzi Group, jako jedna z pierwszych na świecie firm, uzyskała w 2022 roku certyfikat ISO 17889-1, pierwszą międzynarodową normę, w ramach której dokonuje się oceny płytek ceramicznych pod kątem kwestii zrównoważonego rozwoju, uwzględniając różne kryteria ilościowe i jakościowe w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiskowym, społecznym i ekonomicznym.
Materiał z recyklingu
Materiał z recyklingu
Kolekcja z dużą zawartością materiałów pochodzących z recyklingu, od 30 do 40% w zależności od elementu. Seria bierze udział w uzyskaniu punktów LEED® w kategorii Materiały i Zasoby.
ISO 9001
ISO 9001
Kolekcja z dużą zawartością materiałów pochodzących z recyklingu, od 30 do 40% w zależności od elementu. Seria bierze udział w uzyskaniu punktów LEED® w kategorii Materiały i Zasoby.
Leed Credit
Leed Credit
Dobrowolna certyfikacja LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) jest najczęściej stosowanym międzynarodowym protokołem dotyczącym ekologicznego budownictwa i zrównoważonego projektowania promowanym przez U.S. Green Building Council. System oceny LEED® składa się z 9 kategorii, z których każda jest podzielona na obowiązkowe warunki wstępne i punkty określone przez charakterystykę projektu.

Wszystkie wyroby z ceramiki i kamionki porcelanowej Marazzi, dzięki ekologicznej jakości całego cyklu produkcji przemysłowej, przyczyniają się do uzyskania kredytów LEED® dla budynków, w szczególności dla obszarów tematycznych związanych z materiałami i zasobami (MR), Sustainable Site (SS) oraz Wewnętrzna Jakość Środowiska (EQ).

NSF
NSF
Marazzi Group S.r.l. jest członkiem Green Building Council Italy, włoskiego stowarzyszenia promującego kulturę zrównoważonego, energooszczędnego, przyjaznego dla środowiska budownictwa. Przyczynia się w ten sposób do poprawy jakości życia mieszkańców dzięki standardowi certyfikacji LEED®.
qb upec icon 146.png 146x146 crop subsampling 2 upscale
QB UPEC
QB UPEC
Francuski certyfikat QB UPEC to dla użytkownika gwarancja: zapewnia, że dostarczone produkty, na których widnieją logo QB i UPEC, są zgodne z tym, co przewiduje norma EN 14411 zgodnie z określonymi zasadami certyfikacji i że produkty takie posiadają właściwości użytkowe określone w specyfikacji CSTB „Specyfikacja techniczna w zakresie klasyfikacji UPEC dla okładzin ceramicznych na posadzki”. Każda z czterech liter oznacza odpowiednio:

U: odporność na zużycie w wyniku chodzenia
P: odporność mechaniczna na przesuwanie obiektów ruchomych i stałych
E: zachowanie w przypadku wody
C: odporność na działanie chemikaliów

FDES
FDES
Firma Marazzi Group opublikowała w swojej bazie danych INIES własną kartę FDES (Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire), w której opisano parametry efektywności środowiskowej wyrobów budowlanych i udzielono informacji związanych z ochroną zdrowia, zgodnie z normami ISO 14025, NF EN 15804+A1, NF EN 15804/CN.
Declare Label
Declare Label
Declare jest to program dobrowolnej deklaracji, którego celem jest sprawianie, poprzez przejrzyste informowanie o składnikach, by w branży materiałów budowlanych stosowane były zdrowsze i bardziej ekologiczne materiały.

Produkty, o których Marazzi Group informuje w swojej dobrowolnej deklaracji, są materiałami klasyfikowanymi jako „Red List Free”, czyli niezawierającymi składników obecnych na „czerwonej liście” Living Building Challenge:

• brak substancji chemicznych zanieczyszczających środowisko
• brak substancji chemicznych wykazujących zdolność do bioakumulacji w ramach łańcucha żywnościowego, które mogłyby osiągać stężenie toksyczne
• brak substancji chemicznych szkodliwych dla pracowników produkcji i budownictwa

HPD
HPD
Marazzi Group produkuje swoje produkty przy użyciu surowców naturalnego pochodzenia, takich jak gliny, skalenie, piaski i pigmenty nieorganiczne. Aby zapewniać przejrzystość informacji, firma publikuje tzw. HPD (Health Product Declaration, tj. Deklaracja Zdrowia Produktów), składaną niezależnie deklarację dotyczącą składu chemicznego produktów, która pozwala użytkownikom ocenić powagę i rodzaj zagrożenia związanego z poszczególnymi składnikami wyrobów budowlanych. HPD jest uznawana w ramach systemu punktów LEED.
CAM
CAM
Wydane w 2017 roku przez Ministerstwo Środowiska „Minimalne Kryteria Środowiskowe dla wyposażenia wnętrz, wyrobów budowlanych i wyrobów tekstylnych” to rozporządzenie, które określa zasady zarządzania kontraktami na renowacje i nowe budowy administracji publicznej we Włoszech, w celu: zachęcanie do projektowania i budowy budynków o zmniejszonym wpływie na środowisko.

Deklaracja zgodności z CAM Grupy Marazzi jest dostępna w EPD włoskich zakładów.

CCC
CCC
Certyfikat CCC, wprowadzony w 2002, dotyczy zarówno produktów przeznaczonych na import, jak i wyrobów wyprodukowanych w Chinach przeznaczonych na tamtejszy rynek. Informacje dotyczące Certyfikatu CCC dotyczą na ogół bezpieczeństwa i zdrowia, ze szczególnym odniesieniem – w przypadku płytek ceramicznych – do tylko płytek z gresu porcelanowego, ze wskaźnikiem absorpcji wynoszącym 0,5% lub mniej. Certyfikat ten można uzyskać poprzez interwencje instytutów posiadających specjalną akredytację władz chińskich.
CE
CE
Firma Marazzi Group S.r.l. podjęła kroki mające na celu przyjęcie zobowiązań wynikających z umieszczania na jej produktach oznaczenia CE. Dystrybutorzy, specjaliści z branży i użytkownicy mogą się zapoznać z właściwą dokumentacją handlową w obszarze pobierania na niniejszej stronie internetowej.
UKCA
UKCA
Marazzi Group S.r.l przystapila do wypelnienia zobowiazan wynikajacych z oznakowania UKCA, odnoszacych sie do rynku brytyjskiego, dla swoich produktow. Dystrybutorzy, profesjonalisci i uzytkownicy moga zapoznac sie z odpowiednia dokumentacja handlowa w obszarze pobierania tej witryny.
ISO 14001
ISO 14001
W roku 2004 Marazzi Group, dzięki zaangażowaniu w kontrolę wpływu na środowisku własnego procesu produkcyjnego z myślą o ciągłej poprawie, uzyskała międzynarodowy certyfikat ISO 14001, który określa wymagania w zakresie wdrażania, opracowywania i utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego.
ISO 50001
ISO 50001
W roku 2004 Marazzi Group, dzięki zaangażowaniu w kontrolę wpływu na środowisku własnego procesu produkcyjnego z myślą o ciągłej poprawie, uzyskała międzynarodowy certyfikat ISO 14001, który określa wymagania w zakresie wdrażania, opracowywania i utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego.
ISO 45001
ISO 45001
W roku 2004 Marazzi Group, dzięki zaangażowaniu w kontrolę wpływu na środowisku własnego procesu produkcyjnego z myślą o ciągłej poprawie, uzyskała międzynarodowy certyfikat ISO 14001, który określa wymagania w zakresie wdrażania, opracowywania i utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego.
Greenguard
Greenguard
Certyfikacja GREENGUARD GOLD zapewnia, że dany produkt spełnia jedne z najbardziej rygorystycznych i kompleksowych norm międzynarodowych w zakresie niskich emisji lotnych związków organicznych (LZO) w pomieszczeniach wewnętrznych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej http://spot.ulprospector.com.
GBC
GBC
Marazzi Group S.r.l. jest członkiem Green Building Council Italy, włoskiego stowarzyszenia promującego kulturę zrównoważonego, energooszczędnego, przyjaznego dla środowiska budownictwa. Przyczynia się w ten sposób do poprawy jakości życia mieszkańców dzięki standardowi certyfikacji LEED®.
GPP
GPP
Firma Marazzi widnieje w rejestrze przedsiębiorstw kwalifikowanych przez włoską organizację Confindustria Ceramica w związku ze stosowaniem programu GPP (Good Phytosanitary Practices) w zakresie zarządzania i wysyłania płytek ceramicznych do Stanów Zjednoczonych.