Transparentność jest kluczem do naszego sposobu prowadzenia działalności

czas trwania czytania minuty

Aby przez lata realizować cele zrównoważonego rozwoju, konieczne jest codzienne dążenie do zwiększania wiarygodności naszej firmy oraz poprawy jej konkurencyjności i rentowności, aby zapewnić satysfakcję wszystkich tych, których dotyczy nasza działalność. Czyniąc to, wyznaczyliśmy sobie zasady, reguły i procedury, o przestrzeganie których prosimy również naszych partnerów i dostawców.

Aby we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, uważano nas za wiarygodnego i nowoczesnego partnera, jako część Grupy Mohawk w przejrzysty sposób dzielimy się informacjami o naszych działaniach i wynikach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Ponadto publikacja wyników pozwala nam rozpoznać ewentualne problemy i wprowadzić niezbędne udoskonalenia, a to przekłada się na wzrost wydajności i redukcję kosztów.

Poszanowanie środowiska, godności człowieka, ochrona prywatności, ochrona praw dziecka i wszystkich pracowników przed wszelkimi formami nadużyć lub dyskryminacji oraz bezpieczeństwo w pracy to nie tylko słowa, a konkretne — wymierne i trwałe — zobowiązania.

Kodeks postępowania dostawców

Jako firma każdego dnia zobowiązujemy się do przestrzegania wysokich standardów w każdym aspekcie naszej działalności, w każdym kraju, do etycznego i odpowiedzialnego postępowania we wszystkich naszych działaniach oraz do poszanowania jednostek i środowiska.

Kodeks Etyczny zobowiązuje firmę do przestrzegania przepisów w sprawie ochrony środowiska, poszanowania godności człowieka, ochrony prywatności, ochrony praw dziecka i wszystkich pracowników przed wszelkimi formami nadużyć lub dyskryminacji. Kodeks postępowania dostawców stanowi rozszerzenie tego zobowiązania na wszystkich, którzy współpracują z nami na różnych etapach łańcucha dostaw, również w odniesieniu do aspektów dotyczących bezpieczeństwa pracy. Standardy określone w Kodeksie postępowania dostawców są warunkiem współpracy z nami.

Transparentność w sprawozdaniach finansowych

Spółka Mohawk Industries, notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co trzy miesiące publikuje Sprawozdanie finansowe, którego częścią są nasze wyniki w segmencie ceramiki. Sprawozdanie finansowe łączy pozycje rachunku zysków i strat z bilansem firmy. Jest to ważne, aby ocenić zdolność finansową do realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego i ładu korporacyjnego oraz zapewnić środki niezbędne do realizacji naszego zobowiązania. Dzięki przejrzystemu raportowaniu monitorowane jest osiąganie wyników, a także wzrost świadomości i kompetencji pracowników oraz dostawców.

Raport na temat zrównoważonego rozwoju Grupy, który zawiera działania, inicjatywy i cele na rzecz lepszej przyszłości planety, ludzi i firmy, miał już 13. edycji i jest publikowany każdego roku.

Certyfikat ISO 17889-1

W 2022 roku, jako jedna z pierwszych firm na świecie, uzyskaliśmy certyfikat ISO 17889-1, potwierdzający zgodność z pierwszą ogólnoświatową normą ISO dotyczącą zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym. Norma ta została opracowana w 2021 roku i jest pierwszą międzynarodową normą, w ramach której dokonuje się oceny płytek pod kątem kwestii zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę 38 kryteriów jakościowych i ilościowych, ale też środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Produktom przyznawana jest punktacja, która uwzględnia cały cykl ich życia, od wyboru surowców, przez produkcję, dystrybucję i montaż, aż po użytkowanie i zarządzanie końcem życia produktu, a jednocześnie oceniane są parametry bezpieczeństwa pracowników i konsumentów. Tylko płytki ceramiczne, które uzyskają minimalny wynik 117,5 na 130, mogą być uznane za zrównoważone i otrzymać ów certyfikat.
To wyróżnienie przyznawane przez Certiquality ma stanowić kolejny krok w dążeniu firmy do ochrony dziedzictwa naturalnego i troski o ludzi, zgodnie z 12. Celem zrównoważonego rozwoju w ramach Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, który brzmi „zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji”.